Anniversarju tal-mewt ta’ Dun Alfred Gatt

Fr Antoine Borg, Direttur ta’ Radju Marija fis-26 ta’ Marzu ċċelebra quddiesa fil-Kappella tad-Dumnikani fiċ-Ċimiterju Marija Addolorata fl-Anniversarju tal-mewt ta’ Dun Alfred Gatt, tal-Wiċċ ta’ Kristu.

Wara dawk kollha preżenti żaru l-qabar ta’ Dun Alfred Gatt u talbu biex tkompli miexja ‘l quddiem il-kawża għall-beatifikazzjoni tiegħu. Saret żjara wkoll fuq il-qabar tas-Superjur George Grima, Fundatur tal-Fergħa Ewkaristika.

Bosta kienu s-semmiegħa li laqgħu l-istedina ta’ Fr Antoine u ħadu sehem f’din it-tifkira.

Dan it-tagħrif dwar Dun Alfred Gatt huwa meħud mis-sit Tagħrif dwar il-Qaddisin fuq https://taghrifdwarilqaddisin.wordpress.com/2018/11/26/dun-alfred-gatt/

DUN ALFRED GATT
Saċerdot
1873 – 1937

Tagħrif: Dun Alfred, kif hu magħruf minn kulħadd mill-Maltin, kien qassis qaddis li l-kwalitajiet umani u spiritwali ġibdu lejh eluf ta’ Nsara. Kien imfittex prinċipalment bħala konfessur, għall-pariri. Ħafna kienu żguri li kellu l-kariżma tal-fejqan u tal-profezija u jara dak li kien mistur.

Dun Gatt twieled fit-12 ta’ Jannar 1873, fil-Belt Valletta, u kien magħruf għal ħajja tajba ordinarja għal aktar minn erbgħin sena. Ma ġie nnutat xejn speċjali fih u anke matul l-ewwel 20 sena tiegħu bħala qassis, minbarra s-sens ta’ dmir tiegħu, l-eżattezza tiegħu f’kollox u l-isforzi tiegħu biex jitgħallem anki min-nuqqasijiet tiegħu stess.

Ordnat saċerdot fl-1900, serva umilment fil-Knisja Kolleġġjata ta’ San Pawl u mill-1909, bħala direttur għas-sorijiet tal-monasteru ta’ Santa Ursola fil-Belt Valletta. Kollox inbidel għal Dun Gatt meta, fl-1921, is-superjuri tiegħu bagħtuh fil-knisja ta’ San Nikola (magħrufa bħala tal-Knisja tal-Erwieħ) fi Triq il-Merkanti, Valletta.

Kienet tidher ħajja kwieta ta’ konfessur li kellu jgħaddi ħin twil fil-konfessjonijiet kollha li kien ikollu matul il-ġurnata. Iżda l-ġentilezza ħelwa tiegħu ġibdet lejh lil dawk kollha li kienu f’diffikultà. Huwa deher li kien kapaċi jippenetra l-moħħ tal-penitenti. Ġew attribwiti lilhom fatti meraviljużi. Ħafna jsostnu li rkupraw minn mard permezz tal-interċessjoni tiegħu. Imma huwa stess attribwixxa kollox għall-qawwa supranaturali tal-Wiċċ Imqaddes ta’ Kristu Sofferenti.

Għalkemm Gatt sofra minn infjammazzjoni f’qalbu, ma setax jistrieħ matul l-aħħar 16-il sena tal-ħajja tiegħu. In-nies kienu jmorru għandu l-ġurnata kollha. Huwa rtira biss meta marad serjament ġimgħatejn qabel il-mewt tiegħu. Miet mewta ta’ qaddis nhar il-Ġimgħa l-Kbira fis-26 ta’ Marzu, 1937.

Share This On