On Demand

Section 1 - Current Programmes

Aħbar ta’ Ferħ – Marlene Bianco u Vince Zammit
Ara Ommok – Fr Renato Borġ
Armonija fl-Għanja Nisranija – Andrew Cauchi
Bejn Ħsieb U Armonija – Duncan Ciappara
Cinema Paradiso – Glen Mercieca & Deborah Ebejer
Confessio – Fr Antoine Borġ
Ejjew Għandi.. u Jien Inserraħkom – Sr Mary Fenech – P. Sammut Smith
Ejjew u taraw…Marru u raw – Fr Victor Degabriele
Fanal għal riġlejja
Fl-Iskola Ta’ San Piju Ta’ Pietrelcina – Fr Joe Buttiġieġ
Ftit Minn Kollox – Carmen Tedesco
Ġirasol – Joe Fenech
Għajn ta’ ġid – M.U.S.E.U.M.
Għalik kollox – Fr Antoine Borġ
Għandi lilek għandi kollox – Lorry Ciantar
Għani fil-Ħniena – P Marcello Ghirlando
Għanjiet il-qalb – Dr Andrew Baldacchino
Għannu Lil Ismu – Frederick Scerri
Għidli Storja – Claudia Cini
Il-Ġurnal tar-Ruħ – Jacqueline Pace
Il-Kapuċċin tal-Pjagi – Phyliss Spiteri Lucas
Il-Miraklu Ta’ Radju Marija – Fr Antoine Borġ
Il-Qrar ifejjaq mill-imrar – Fr Mario Attard
Inbid Ġdid – Jude Muscat
Inħarsu Saħħitna – Mary Dimech
Intervisti waqt Kuntatt
It-tmiem u l-ħniena lejn l-erwieħ – Joe Micallef
Jien hu l-ħobż tal-ħajja – Lorry Ciantar
Jum Il-Mulej – Dr Andrew Baldacchino
Katekiżmu tal-Knisja Kattolika – John u Mary Dimech
Kireh u Bileh – Fr Antoine Borg u Fr Brendon Gatt
Klassiċi u sagri – Brian Cassar
Kont Marid U Ġejt Iżżurni – P. Mario Attard
L-Aħħar Qatra – Fr Antoine Borġ
Lectio Divina u Milli Qrajt – Fr Antoine Borg
L-imħabba tfejqek – Patri Elija Vella
Magazine – Joe Fenech
Mal-melodija Maltija – Joe Formosa
Marija Sinjal ta’ Fidi u Mħabba – Fr William Bartolo
Mid-Direttur – Fr Antoine Borġ
Mid-djarju tal-Papa – Joe Farrugia
Mis-swali tal-kunċerti – Peter Paul Ciantar
Mother’s Prayers – Romina Mifsud
Musica è..ma non solo – Reuben Borg
Nibnu u ngħixu kultura tal-ħajja – Dr Miriam Sciberras
Nixtarru kitbet San Ġorg Preca – MUSEUM nisa
Qari – L-imċerċer ta’ Pariġi – Martin Francalanza
Qari Dun Alfred Gatt – Carmen Azzopardi
Rajt it-Tjubija li teħles – Anthony Saliba
Relazzjonijiet – Claudia Cini
Sebħ u Tagħlim – Stanley Mangion
Siesta – Dr Andrew Baldacchino
Solidarjeta ma’ Ħutna ppersegwitati – Aid to the Church In Need
Tifkiriet ta’ nostalġija – Joe Quattromani
Tweġiba Kattolika – Steve Portelli
Vuċi Missjunarja – Dr Frank Cassar u Helena Sammut
X’għadek tiftakar mill-Katekizmu – Fr Renato Borġ

Section 2 - Programme Archives

Adoremus – Joe Fenech
Alla huwa Festa – Carmen Azzopardi
Anġli u Arkanġli – Patri Marcello Ghirlando
Arise… Qum – Vince Zammit
Art li tnixxi ħalib u għasel – Joe Fenech
Awturi ta’ Komunjoni – Fr Eric Cachia u Sr Alexandra Chircop
Beata Alessandrina Dacosta – Fr Sandro Camilleri
Bħal warda tax-xemx – Sr Anne Borġ
Bħall-ġennien għaqli – Joe Fenech
Bħan naħla minn fjura għall-oħra – Joe Fenech
Bieb li Jagħti għas-Sema – Patri Elija Vella
Biex Il-Ferħ Tagħkom Ikun Sħiħ – Andrew u Kathleen Baldacchino
Bint in-nar – Carmen Azzopardi
Bit-tarka tal-fidi
C.S. Lewis – Nikki Felice
Dawl fit-triq mudlama – Patri Elija Vella
Dawl Franġiskan
Dawl għall-ġnus – Andre & Doreen Vassallo Grant
Dawl għall-ġnus – Andre & Doreen Vassallo Grant
Deheb u Fidda – Joe Fenech
Dun Ġorġ Preca – Brian Vella
Dun Mikiel Attard – Francesco Pio Attard
Duwa Fuq Il-Ġrieħi – Patri Elija Vella
Eħlisna minn nar tal-Infern – Alison Cuschieri
Ewġenju Borġ – Carmen Azzopardi
F’Ġieħ Il-Qaddisin – Brian Bonnici
F’waqtu u barra minn waqtu
F’ismi jkeċċu x-xjaten – Joyce Cassar
Familja Ħajja fi Kristu – Mons. Gorg Frendo
Familja Kun Dak Li Int – Dun Renato Borġ
Ferħan Għax Jien Nisrani – Fr Antoine Borg
Fid-Dettall – Fr Antoine Borg
Fides et Letare – Alda Anastasi
Fik nitfarrġu u nfaħħruk – Jennifer Mifsud
Fil-klassi tad-Duttrina – Joe Camilleri
Fil-Qalba Taċ-Ċenaklu – Fr George Schembri U Joan Vella
Fit-triq lejn Ġerusalemm
Fix-Xebħ Tiegħu – Joe Micallef
Flaġelli ta’ żmienna – Joe Micallef
Ġesù Kristu sfida u stedina – Mons Isqof Ġorġ Frendo OP
Ġawhar Moħbija fil-Knisja Maltija
Ġrajjiet il-fidwa – Fr Louis Bajada
Ġużeppi De Piro – Fr Tony Sciberras
Ġużeppi ta’ Nazaret – Joe Fenech
Ġesù Kristu huwa Superstar – Mons Isqof Ġorġ Frendo OP
Gaudete – Stefan Cachia u Fr Marco Portelli
Għalik Li Temmen – Michael Caruana
Għamlu dan b’tifkira tiegħi – Fr Osmar Baldacchino
Għand In-Nutar – Dr Joseph Tabone
Għarfien li jdawwal – Eleanor Borġ
Għat-tfal u għall-kbar – Claudia Cini
Għejjun Ta’ Grazzja – Joe Farrugia
Għejjun Ta’ Ilma Frisk u Dejjem Ħaj – Fr Hector Scerri
Ħames Ħobżiet U Żewġ Ħutiet – Dr. Nazzareno Azzopardi
Għidli storja – Anne Marie Cassar
Għinni nħobbok – Koppja Dimech
Hello kellimni
Henry U Ineż Casolani
Ħames Ħobżiet U Żewġ Ħutiet – Dr. Nazzareno Azzopardi
Ħin għat-tfal – Claudia Cini
Id-dehriet ġewwa Fatima – Dun Mikiel Borġ
Id-dehriet tal-Madonna…fl-istorja tal-Kristjaneżmu – Emanuel & Lillian Cutajar
Id-djalogu ta’ Santa Katerina ta’ Siena – Sonia Young
Idejh miftuħin beraħ – Lino Valletta
Ieqaf u Isma’ – Claudia Cini
Il-Beatu Nazju Falzon – Fr Antoine Farrugia
Il-Bibbja għat-Tfal – Rosalba Ebejer Catania
Il-Bolla – Joseph Camilleri
Il-bniedem ta’ kulħadd – Sylvia Riolo
Il-ferħ tal-Vanġelu – Joe Farrugia
Il-Ħadd ma’ Lea Hogg
Il-Ħajja vera – Fr Hector Scerri
Il-Ħames Vanġelu – Fr Twanny Chircop
Il-Ħniena Divina Ġewwa Ruħi – Carmen Azzopardi
Il-kmandamenti f’tagħlim San Tumas t’Akwinu – Isqof Ġorġ Frendo
Il-Kuruna – Fr Antoine Borġ
Il-Lajċi, Vokazzjoni u missjoni – Anthony Saliba
Imsejjaħ u magħżul – Noel Chirchop
Il-Leġjun – rigal ta’ 100 sena – Joe Micallef
Il-Milja tal-Familja – Fr Marco Portelli
Il-Mixja tal-Pellegrin – Qari minn Lino Valletta
Il-Paniġierku
Il-Papa Montini
Il-Parabboli Ta’ Ġesu’
Il-passjoni doloruża ta’ Ġesu’
Il-Patri Lebbruż – Rosalba Ebejer Catania
Il-Patrijiet tad-deżert – Fr Antoine Borg
Minn Huma Il-qaddejja t’Alla Henry u Inez Casolani ? – Stephanie u Anton Quintano, Bridget Micallef u Saviour Chircop
Il-Qaddis Tal-Jum – Romina Mifsud
Il-Qalb Tiegħi Tirbaħ – Fr Antoine Borġ
Il-vera Devozzjoni – Diane Sammut & Carmen Camilleri
Il-Vjaġġ għal Fejqan – Dun Ġorġ Dalli
Il-Vjaġġ ikompli – Joe Farrugia
In-Nisrani f’Malta llum – Sr Victoria Sant
Int għamiltna għalik – Provinċja Agostinjana Maltija
Intervisti ma’ saċerdoti – Nicole Curmi/Maria Lewis
Ir-Ragħaj hu s-Sid Tiegħi – Fr Toni Mifsud
Ir-Rieda Tal-Imħabba – Nikol U Mary Baldacchino
Ir-Ritorn tal-Iben il-Ħali – Dr Andrew Baldacchino
Rwiefen u Fjammi – Patri Elija Vella
Is-sigriet tar-rużarju – Doris Borġ
It-Teologu tad-Djalogu – San Tumas t’Akwinu – Mons. Isqof Gorg Frendo
It-Triq, il-Verita u l-Ħajja – Fr Roderick Baldacchino, Fr Ryan Lee Pace, Fr Jean-Claude Schembri
Ittri ta’ San Gejtanu ta’ Thiene – Lino Valletta
Iż-żerriegħa tal-mustarda – Joe Fenech
Ġuljana ta’ Norwich
Kelma Ta’ Wens – Fr Philip Cutajar
Kelmet il-Missirijiet tal-Knisja – Manuel u Lilian Cutajar
Kienu Bnedmin Bħalna
Kif Alla Jridu: Iż-Żwieġ Fil-Pjan Divin
Kif Inhi Sew? – Fr Antoine Borg, Sarah Barbara u Steve Portelli
Kif Nieklu Tajjeb ma’ Lea Hogg
Kikkra Tè ma’ Ġesù – Michael Muscat
Knisja Pellegrina – Fr Llewellyn Muscat
Komunita ta’ mħabba – Mary u John Dimech
Konservazzjoni tal-fidi u l-arti – Fr Charles Vella
Kristu u Marija Fl-Istorja Tas-Salvazzjoni – Fr Frank Borg
Kun il-ferħ u l-hena ta’ ħajti – Fergħa Ewkaristika
Kunu Xhieda Tiegħi – Fr Philip Cutajar
L-Evanġelizzazjoni – il-Ferħ tal-Knisja – Joe Fenech
La tibżgħux – Alda Anastasi
L-Għajta tal-mifdijin – Fr Elias Vella
L-imgħallem hawn qiegħed isejjaħlek – Fr Victor Degabriele
L-imħabba tal-Għerf Etern – Joe Micallef
Injazju – L-Ispiritwalità ta’ San Injazju ta’ Loyola – Dr Andrew Baldacchino
Labirint, It-Tiftixa Ta’ Alla – Fr Dominic Sultana
Leġġendi Maltin – Leonard Zerafa
Leħen il-magħżul – Familja Curmi Cassar
Lejn Fejqan Mill-Għira – Fr David Borġ
Lejn Fejqan Mill-Kburija u Suppervja – Fr David Borġ
Lejn Fejqan Mir-Regħba Għall-Flus u X-Xeħħa – Fr David Borg
Lejn Fejqan Mis-Seba Vizzji, Battalja Spiritwali – Fr David Borg
Lejn il-Kura ta’ Din id-Dar Komuni – Prof. Paul Pace
Lourdes – Charles Sammut
Lejn Mergħat kollhom Ħdura – Fr Elias Vella
Ma Nimxix Waħdi – Sr Mary Anne Sultana
Madre Tereża – Profeta ta’ żmienna – Dr Andrew Baldacchino
Maria Tereża Nuzzo
Marija ta’ Napli – Rosalba Ebejer Catania
Mat-tokki tal-qniepen
Melħ tal-art, Dawl għad-dinja – Dr Andrew Baldacchino
Messaġġi Ta’ Qlubija U Tama
Mill-Ħajja Tat-Tfal – Antoinette Aquilina, Mary Scerri, Joan Sammut u T-Tfal Ta’ Radju Marija
Mill-Għajn Tal-Ħajja – P. Charles Tonna
Mill-ħajja ta’ Santa Tereża – Joan Sammut
Mill-istejjer ta’ Ġesù
Mill-Kompendju – Koppja Dimech
Mimlija bit-Tama – Fr William Bartolo OFM Conv
Min Hu Għażżien Fil-Ħajja Spiritwali – Fr David Borġ
Min Hu Kburi Jew Supperv – Fr David Borg
Min Jieħdu l-Għatx – Fr Victor Degabriele
Minn Kana sat-Tiberija – Edward Wright u Reuben Borg
Minn Nażaret għal Ġerusalemm
Mixja ma’ Ġesù – Joe Farrugia
Morru intom ukoll – Glenn Mercieca
Mill-pinna u l-ħsieb ta’ Frank Duff
Mur Sewwi L-Knisja Tiegħi – Fr Hayden Williams
Musbieħ Jixgħel fid-Dalma tal-Lejl – Fr Philip Cutajar
Nara, nisma’ u nikkummenta – Joe Micallef
Ngħix dak li nemmen – Jacqueline Pace u Joe Farrugia
Nies li għamlu differenza – Claudia Cini
Nimxu mal-Ħajja ta’ Ġesu – Fr David Borġ
Nitkellem ma’ ħuti saċerdoti u reliġjuzi
Nova Et Vetera – Patri Christopher Caruana
O Żmien Ħelu – Evan Chetcuti
Oħroġ minn artek – Sr Teresa Camilleri
Oikos – Inteko
Padre Arrupe – Fr Victor Degabriele
Profili – Qari minn Vince Palmier
Qaddisin Ta’ Żminijietna
Qalb ta’ Missier – Andrew Borġ u Amanda Zahra
Qalbna Ġużeppina – Dr Philip Ellul u Enrique Vella
Qdusija Fl-Ekumeniżmu – Dorianne Buttiġieġ
Qtar ta’ Għasel Bnin – Fr Elias Vella
Qtar Ta’ Ilma Frisk
Raġel u Mara Ħalaqhom – Fr Anton Gouder
Ritratti Mill-Album Evanġeliku – Joseph Fenech
Sammartni Mulej – Patri Elija Vella
San Charles de Foucald – Profeta għal żmienna – Doris Borġ
San Duminku Savio – Rosalba Ebejer Catania
San Ġwann Bosco – Brian Vella
Santa Marija ta’ Ġesu’ Imsallab – Fr Juan Debono
Santa Rita ta’ Cascia
Santa Tereża – Triq il-Perfezzjoni – Joan Sammut
Santa Tereża Benedetta Tas-Salib – Patri Juan Debono
Santa Tereża Margerita tal-Qalb ta’ Ġesu’ – Patri Juan Debono
Santa Tereza Vol 3 Ktieb tal-Fundazzjonijiet – Joan Sammut
Santa Tereża Volum 4 – Carmen Azzopardi
Santu Wistin sejjaħlu, ħtija ta’ ferħ
Seħħ u għad irid iseħħ – Glen Mercieca
Selfie Ma’ Ġesu’ – Glenn Mercieca u Joe Farrugia
Serħan il-moħħ u l-qalb – Leonard Zerafa
Stejjer Mill-Musicals – Lina Deguara
Storja ta’ ruħ – Patri Juan Debono OCD
Storja tal-Knisja minn Sorsi Oriġinali – Profs. Horatio Vella
Tagħlim tal-Knisja fuq it-Tbatija – Fr Antoine Borġ
Taħdidiet
Tama kontra kull Tama – Dr Andrew Baldacchino
Teżor ta’ Ġawhra Prezzjuża – Joe Fenech
Tfal missjunarji – Claudia Cini
Tifħir u Glorja – Stanley Mangion
Tislima lil Marija
Tletin, sittin u mija – Joe Fenech
Tlieta u Waħda, Erbgħa – Joe Quattromani
Viva Malta – Joe Formosa
Vodka u Lavanda – Nadine Piscopo
Walking in the light of Christ – Nikki Felice
Wiċċek Infittex – Fr Antoine Borg u Charles Camilleri
Wirt Missirijiet il-Knisja – Joe Farrugia
Xhieda ta’ Fidi, Martri ta’ żmienna – Joe Micallef